Voorwaarden & condities

Algemene voorwaarde Dunamis Ministries Nederland

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting Dunamis-Ministries Nederland (hierna: Dunamis): ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62413465 statutair gevestigd aan de Antwerpseweg 5, 2803 PB Gouda, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;  

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dunamis;
 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Evenement: een door of namens Dunamis georganiseerde activiteit, in de ruimste zin van het woord;

Klant / Bezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen zodat een Evenement kan worden bezocht. 

Locatie: het gebouw, de (overdekte) ruimte, plein, terrein etc. waar het evenement plaatsvindt, waaronder tevens wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hier aan grenzen;

Ticket: een door of namens Dunamis verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een evenement;

Website: de website https://dunamis-ministries.nl/ waar de tickets van een door Dunamis georganiseerd evenement elektronisch kan worden besteld en waar overige informatie te vinden is.

Artikel 2. Identiteit van Dunamis

2.1 Stichting Dunamis-Ministries Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Adres: Antwerpseweg 5, 2803 PB Gouda.
Telefoonnummer: 0182795251
E-mailadres: receptie@ecderivier.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 62413465.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling vanuit de genoemde website en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Dunamis en de Klant / bezoeker.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement voor alle Bezoekers van het Evenement.

3.3 Door de aankoop van een Ticket gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

3.4 Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en Dunamis wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Op de website zijn de algemene voorwaarde onder meer te lezen, voordat de overeenkomst wordt gesloten. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden altijd blijvend te lezen op de Website.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Dunamis en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website, een bestelling plaatst bij Dunamis op basis van het aanbod van Dunamis waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Aankoop van Tickets

5.1 De Klant kan één of meerdere Tickets bestellen op de manier die wordt beschreven op de Website.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling van het Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets en extra opties zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken.

5.3 Alle aanbiedingen, (programma) aankondigingen en prijsopgaven van Dunamis zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Dunamis worden herroepen.

5.4 De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. 

5.5 Bij een ticket kunnen eveneens extra opties worden gekocht, denk hierbij aan een lunch. Deze kosten komen bovenop de kosten voor het evenement.

5.6 Nadat de betaling van het Ticket is goedgekeurd zal Dunamis de bestelling per e-mail bevestigen en worden de tickets digitaal per opgegeven e-mailadres verstrekt. Dit zal maximaal 2 werkdagen duren. 

5.7 Dunamis treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal Dunamis passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6. Tickets

6.1 Het Ticket bestaat uit een door Dunamis verstrekt digitaal document met een cijfercode. Deze cijfercode is een unieke code en wordt per e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via e-mail wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Klant. Dunamis kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

6.2 Alleen door de aanschaf van een Ticket direct bij Dunamis heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht. De bewijslast hiervan rust op de Klant.

6.3 Het Ticket wordt in beginsel eenmalig verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik van het Ticket.

6.4 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. Dunamis is niet gehouden om te controleren of de houder van het Ticket tevens de rechtmatige eigenaar is.

Artikel 7. Tijdens het Evenement

7.1 Het is de Klant niet toegestaan om, scherp glaswerk, scherp plastic, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te nemen of te hebben bij het Evenement.  Dunamis en de door Dunamis ingeschakelde medewerkers zijn gerechtigd om bij vermoedens van dit feit bezoekers tijdens het evenement op de locatie te controleren. 

7.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement. De Klant is verplicht om op verzoek van Dunamis zijn Ticket te tonen en naam ter verificatie te noemen. Dunamis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet rechtmatig is verkregen via Dunamis.

7.3 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dunamis op een professionele en/of commerciële manier foto-, film-, geluids en of andere opnameapparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dunamis te gebruiken en hiermee personen in beeld op te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

7.4 Dunamis behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnames te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Er wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat Klanten en/of andere personen in beeld worden gebracht. Indien dit toch plaatsvindt zal het beeld zoveel als mogelijk onscherp worden gemaakt. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

7.5 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Dunamis of ander bevoegd gezag op de Locatie. Dunamis behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, indien Dunamis dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

7.6 Op de Locatie geldt binnen een algeheel rookverbod, roken kan op het buitenterrein worden gedaan. Dunamis is bevoegd ingeval van overtreding van dit rookverbod door de Klant, de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. Dunamis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals gehoorschade, zicht schade en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement en/of diefstal van bezittingen van de Klant. 

8.2 Dunamis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Dunamis toe te rekenen tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Dunamis is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Dunamis in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van Dunamis om welke reden ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Dunamis, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per Klant per jaar. Onder Direct schade wordt alleen verstaan zaakschade en letselschade. Alle overige schade (indirecte schade) zoals gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Schade waarvoor Dunamis aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na afloop van het Evenement schriftelijk gemeld te worden aan Dunamis, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

8.4 Dunamis is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op de Website.

8.5 Indien Dunamis direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Dunamis ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Dunamis niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

8.6 Dunamis streeft ernaar het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Dunamis is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen / wijzigingen van het tijdschema en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan. Dunamis is voorts ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop sprekers hun bijdrage aan het programma uitvoeren.

8.7 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dunamis en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant Dunamis tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdend met of voortvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

8.8 Wie deze voorwaarden niet naleeft, kan onmiddellijk de toegang tot de Locatie worden geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan. 

8.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste alle (rechts)personen waarvan Dunamis en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 9. Overmacht en annulering

9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop Dunamis geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dunamis niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Dunamis  dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dunamis verwacht kan worden. 

9.2 In geval van overmacht heeft Dunamis het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Dunamis is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de Klant die hierdoor is ontstaan.

9.3 Uitsluitend als het Evenement als gevolg van overmacht volledig wordt geannuleerd, zal Dunamis de volledige aankoopprijs van het Ticket en extra’s kosten (zoals vermeld op het Ticket) aan de Klant restitueren. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij Dunamis, 

9.4 Indien het Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is Dunamis slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de aankoopprijs van het Ticket. Dit bedrag zal naar rato vastgesteld worden.

9.5 Een annulering is slechts geldig indien dit per e-mail is gedaan via receptie@ecderivier.nl

9.6 Bij een annulering tot 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zullen er geen kosten in rekening worden gebracht en krijgt de Klant het gehele aankoopbedrag, inclusief eventuele extra’s, terug. 

Bij een annulering binnen 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip, zal de klant € 25,– administratiekosten verschuldigd zijn en krijgt de Klant het aankoopbedrag, inclusief eventuele extra’s, niet terug.

9.7 Volledige of gedeeltelijke restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen een redelijke termijn nadat het Evenement door Dunamis is geannuleerd of wanneer de Klant het evenement heeft geannuleerd.

9.8 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door Dunamis wordt verplaatst naar een andere datum blijft het Ticket geldig op die nieuwe datum. Mocht de Klant het Evenement op die nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd het Ticket in te leveren bij Dunamis tegen restitutie van de volledige aankoopprijs, inclusief eventuele extra’s, van het Ticket. 

Artikel 10. Wijziging of aanvulling Algemene Voorwaarden

10.1 Dunamis is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website.

10.2 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal Dunamis de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant tevens Consument is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Dunamis (tot koop en levering van het Ticket) te ontbinden.

Artikel 11.  Nadere gebruiksregels

11.1 De Klant van het Evenement en de bezoeker van de Website zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Dunamis zoals die mogelijk zijn gepubliceerd of worden gegeven op de Locatie van het Evenement. 

11.2 Voor zover de bezoeker van de Website en/of Klanten van het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan Dunamis afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

11.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het orde personeel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

11.4 Bij grove overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijke verwijdering van de Klant door het orde personeel.

11.5 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de Locatie, welke regels ter plaatse kenbaar worden gemaakt. 

Artikel 12.  Ontzeggen toegang

12.1 Dunamis houdt zich het recht voor bepaalde personen / Klanten de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Klant over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van Dunamis een Klant een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van Dunamis aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Klanten.

 

Artikel 13.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en Dunamis die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.

13.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dunamis in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dunamis vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling. Dit tast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

13.4 Indien de Klant zich tot een onbevoegde rechter wendt en de uitspraak nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de Klant gedurende één maand nadat Dunamis zich schriftelijk hierop beroept, de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  1. Privacy 

14.1 Voor wat betreft de privacy voorwaarden van Dunamis wordt verwezen naar een separaat privacy statement, welke ook te vinden is op de website.

 

 

Laatste update : 27 juni 2022

Scroll naar boven