Voorwaarden & condities

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 27 juni 2022

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Geen rechten voorbehouden

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming.

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

6. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

8. Registratie

Je kunt je registreren voor een account op onze site. Tijdens dit proces kun je gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in je wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze site of diensten niet met anderen te delen. Je mag niet toestaan dat iemand anders je account gebruikt om toegang te krijgen tot de site, omdat jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van je wachtwoorden of accounts. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je ontdekt dat je wachtwoord is gelekt of anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden.

Na beëindiging van je account, mag je zonder onze toestemming niet proberen een nieuw account te registreren.

9. Terugbetaling en retourbeleid

9.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze site elektronisch invullen en indienen.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van je ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Indien je hebt verzocht om met de uitvoering van de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dien je ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd tot het moment waarop je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild.  Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

10. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

11. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

12. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze site of onze producten aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
  • de kwaliteit van elk product of elke dienst die je via deze site koopt of verkrijgt, aan je verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

13. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

14. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

15. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

16. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

17. Overmacht

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

18. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

19. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

20. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

21. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Evangelisch centrum de rivier met betrekking tot je gebruik van deze site.

22. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wij zullen je schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of updates, en de herziene voorwaarden zullen van kracht worden vanaf de datum dat wij je een dergelijke kennisgeving doen toekomen. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden. Neem contact met ons op om een eerdere versie van deze voorwaarden aan te vragen.

23. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

24. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Evangelisch centrum de rivier.

Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden en condities via onze contact pagina.

25. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.

Algemene voorwaarde Dunamis Ministries Nederland

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting Dunamis-Ministries Nederland (hierna: Dunamis): ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62413465 statutair gevestigd aan de Antwerpseweg 5, 2803 PB Gouda, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;  

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dunamis;
 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Evenement: een door of namens Dunamis georganiseerde activiteit, in de ruimste zin van het woord;

Klant / Bezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen zodat een Evenement kan worden bezocht. 

Locatie: het gebouw, de (overdekte) ruimte, plein, terrein etc. waar het evenement plaatsvindt, waaronder tevens wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hier aan grenzen;

Ticket: een door of namens Dunamis verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een evenement;

Website: de website https://dunamis-ministries.nl/ waar de tickets van een door Dunamis georganiseerd evenement elektronisch kan worden besteld en waar overige informatie te vinden is.

Artikel 2. Identiteit van Dunamis

2.1 Stichting Dunamis-Ministries Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Adres: Antwerpseweg 5, 2803 PB Gouda.
Telefoonnummer: 0182795251
E-mailadres: receptie@ecderivier.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 62413465.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling vanuit de genoemde website en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Dunamis en de Klant / bezoeker.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement voor alle Bezoekers van het Evenement.

3.3 Door de aankoop van een Ticket gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

3.4 Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en Dunamis wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Op de website zijn de algemene voorwaarde onder meer te lezen, voordat de overeenkomst wordt gesloten. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden altijd blijvend te lezen op de Website.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Dunamis en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website, een bestelling plaatst bij Dunamis op basis van het aanbod van Dunamis waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Aankoop van Tickets

5.1 De Klant kan één of meerdere Tickets bestellen op de manier die wordt beschreven op de Website.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling van het Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets en extra opties zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken.

5.3 Alle aanbiedingen, (programma) aankondigingen en prijsopgaven van Dunamis zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Dunamis worden herroepen.

5.4 De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. 

5.5 Bij een ticket kunnen eveneens extra opties worden gekocht, denk hierbij aan een lunch. Deze kosten komen bovenop de kosten voor het evenement.

5.6 Nadat de betaling van het Ticket is goedgekeurd zal Dunamis de bestelling per e-mail bevestigen en worden de tickets digitaal per opgegeven e-mailadres verstrekt. Dit zal maximaal 2 werkdagen duren. 

5.7 Dunamis treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal Dunamis passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6. Tickets

6.1 Het Ticket bestaat uit een door Dunamis verstrekt digitaal document met een cijfercode. Deze cijfercode is een unieke code en wordt per e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via e-mail wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Klant. Dunamis kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

6.2 Alleen door de aanschaf van een Ticket direct bij Dunamis heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht. De bewijslast hiervan rust op de Klant.

6.3 Het Ticket wordt in beginsel eenmalig verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik van het Ticket.

6.4 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. Dunamis is niet gehouden om te controleren of de houder van het Ticket tevens de rechtmatige eigenaar is.

Artikel 7. Tijdens het Evenement

7.1 Het is de Klant niet toegestaan om, scherp glaswerk, scherp plastic, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te nemen of te hebben bij het Evenement.  Dunamis en de door Dunamis ingeschakelde medewerkers zijn gerechtigd om bij vermoedens van dit feit bezoekers tijdens het evenement op de locatie te controleren. 

7.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement. De Klant is verplicht om op verzoek van Dunamis zijn Ticket te tonen en naam ter verificatie te noemen. Dunamis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet rechtmatig is verkregen via Dunamis.

7.3 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dunamis op een professionele en/of commerciële manier foto-, film-, geluids en of andere opnameapparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dunamis te gebruiken en hiermee personen in beeld op te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

7.4 Dunamis behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnames te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Er wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat Klanten en/of andere personen in beeld worden gebracht. Indien dit toch plaatsvindt zal het beeld zoveel als mogelijk onscherp worden gemaakt. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

7.5 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Dunamis of ander bevoegd gezag op de Locatie. Dunamis behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, indien Dunamis dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

7.6 Op de Locatie geldt binnen een algeheel rookverbod, roken kan op het buitenterrein worden gedaan. Dunamis is bevoegd ingeval van overtreding van dit rookverbod door de Klant, de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. Dunamis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals gehoorschade, zicht schade en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement en/of diefstal van bezittingen van de Klant. 

8.2 Dunamis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Dunamis toe te rekenen tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Dunamis is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Dunamis in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van Dunamis om welke reden ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Dunamis, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per Klant per jaar. Onder Direct schade wordt alleen verstaan zaakschade en letselschade. Alle overige schade (indirecte schade) zoals gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Schade waarvoor Dunamis aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na afloop van het Evenement schriftelijk gemeld te worden aan Dunamis, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

8.4 Dunamis is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op de Website.

8.5 Indien Dunamis direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Dunamis ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Dunamis niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

8.6 Dunamis streeft ernaar het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Dunamis is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen / wijzigingen van het tijdschema en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan. Dunamis is voorts ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop sprekers hun bijdrage aan het programma uitvoeren.

8.7 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dunamis en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant Dunamis tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdend met of voortvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

8.8 Wie deze voorwaarden niet naleeft, kan onmiddellijk de toegang tot de Locatie worden geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan. 

8.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste alle (rechts)personen waarvan Dunamis en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 9. Overmacht en annulering

9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop Dunamis geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dunamis niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Dunamis  dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dunamis verwacht kan worden. 

9.2 In geval van overmacht heeft Dunamis het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Dunamis is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de Klant die hierdoor is ontstaan.

9.3 Uitsluitend als het Evenement als gevolg van overmacht volledig wordt geannuleerd, zal Dunamis de volledige aankoopprijs van het Ticket en extra’s kosten (zoals vermeld op het Ticket) aan de Klant restitueren. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij Dunamis, 

9.4 Indien het Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is Dunamis slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de aankoopprijs van het Ticket. Dit bedrag zal naar rato vastgesteld worden.

9.5 Een annulering is slechts geldig indien dit per e-mail is gedaan via receptie@ecderivier.nl

9.6 Bij een annulering tot 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zullen er geen kosten in rekening worden gebracht en krijgt de Klant het gehele aankoopbedrag, inclusief eventuele extra’s, terug. 

Bij een annulering binnen 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip, zal de klant € 25,– administratiekosten verschuldigd zijn en krijgt de Klant het aankoopbedrag, inclusief eventuele extra’s, niet terug.

9.7 Volledige of gedeeltelijke restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen een redelijke termijn nadat het Evenement door Dunamis is geannuleerd of wanneer de Klant het evenement heeft geannuleerd.

9.8 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door Dunamis wordt verplaatst naar een andere datum blijft het Ticket geldig op die nieuwe datum. Mocht de Klant het Evenement op die nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd het Ticket in te leveren bij Dunamis tegen restitutie van de volledige aankoopprijs, inclusief eventuele extra’s, van het Ticket. 

Artikel 10. Wijziging of aanvulling Algemene Voorwaarden

10.1 Dunamis is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website.

10.2 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal Dunamis de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant tevens Consument is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Dunamis (tot koop en levering van het Ticket) te ontbinden.

Artikel 11.  Nadere gebruiksregels

11.1 De Klant van het Evenement en de bezoeker van de Website zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Dunamis zoals die mogelijk zijn gepubliceerd of worden gegeven op de Locatie van het Evenement. 

11.2 Voor zover de bezoeker van de Website en/of Klanten van het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan Dunamis afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

11.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het orde personeel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

11.4 Bij grove overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijke verwijdering van de Klant door het orde personeel.

11.5 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de Locatie, welke regels ter plaatse kenbaar worden gemaakt. 

Artikel 12.  Ontzeggen toegang

12.1 Dunamis houdt zich het recht voor bepaalde personen / Klanten de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Klant over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van Dunamis een Klant een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van Dunamis aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Klanten.

 

Artikel 13.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en Dunamis die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.

13.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dunamis in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dunamis vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling. Dit tast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

13.4 Indien de Klant zich tot een onbevoegde rechter wendt en de uitspraak nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de Klant gedurende één maand nadat Dunamis zich schriftelijk hierop beroept, de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  1. Privacy 

14.1 Voor wat betreft de privacy voorwaarden van Dunamis wordt verwezen naar een separaat privacy statement, welke ook te vinden is op de website.

 

 

Laatste update : 27 juni 2022

Scroll naar boven